Apply Online
Live Chat

Resonance Result CA-FINAL (Nov 2012)

November-2012
S. NO. RESO ROLL NO. STUDENT NAME
1 12810966 Aman Rathore
2 12811001 Ankur Choursiya
3 12811033 Anuj Garg
4 12811493 Anupriya Kataria
5 12811471 Ashish Jain
6 12810932 Megha Mangal
7 12811003 Mohit Jain
8 12811508 Priya Mittal
9 12810941 Shefali Sinha